Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế?

Dự trữ bắt buộc, hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU SHOPEE

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế?

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế? - Ảnh 1

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế? - Ảnh 2

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế? - Ảnh 3

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế? - Ảnh 4

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò của dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế? - Ảnh 5

Theo Học viện cổ phiếu TruongMoney

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA