Bài học về cổ phiếu

Bài 11: Cổ phiếu rẻ hay cổ phiếu giá cao?

Bài 11: Cổ phiếu rẻ hay cổ phiếu giá cao?

Trong bài trước, tôi đã đưa ra khái niệm về cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm. Cổ phiếu ở vực thẳm thông thường là cổ phiếu có giá rất thấp, Loại cổ phiếu này Thường có giá...