Video 9: KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN 2 - 01/12/2021

KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - P2 - 01/12/2021

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU SHOPEE

Làm thế nào để biết vùng đỉnh của thị trường chứng khoán, giải toả câu hỏi của triệu nhà đầu tư
Chu kỳ thị trường: Nó không lặp lại nhưng có vần điệu
Làm gì khi cổ phiếu ở vùng định giá cao của vùng đỉnh?

KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - P2 - 01/12/2021

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA