Video 7: KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI - PHẦN 1 - 24/11/2021

KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI 24/11/2021

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)

KỸ NĂNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI 24/11/2021

Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính