Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 10

Chia sẻ ngày 23/11/2021 Trường Money

CHÀO CẢ NHÀ MỘT BUỔI SÁNG AN LÀNH 1. NHÀ MÌNH XEM LẠI DANH MỤC CỦA MÌNH, QUẢN TRỊ NÓ LẠI, QUẢN TRỊ MỘT CÁCH LIÊN TỤC. CÁI GÌ CHƯA TỐT TRONG ĐÓ...

Chia sẻ ngày 19/11/2021 Trường Money

CHÀO CẢ NHÀ BUỔI SÁNG TỐT LÀNH   1. VỀ THỊ TRƯỜNG CHUNG CÓ THỂ CÓ KHÓ KHĂN Ở 1.500 CHẴN HẠN, CHỐT LỢN TÂM LÝ TAI ĐÂY THÌ DIỄN BIẾN SAO LÚC...

KHÔNG AI ĐI SỬA SAI KHI CHƯA BIẾT MÌNH SAI

Có thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi. Có một nghìn lý do làm tăng giá cổ phiếu cũng có một nghìn lý do làm giá cổ phiếu giảm. Vậy bạn...