Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 1

Chia sẻ ngày 27/11/2022

Chia sẻ ngày 27/11/2022

Người ta thường quan tâm đến sự kiện “Một đô la”, cả đời đầu tư chỉ chăm chú vào 80% thứ chỉ tạo ra 20% giá trị. Trong khi đó bạn bỏ đi tất cả mọi thứ 80% đó. Chỉ tập trung...